Prawo jest jedno - potrzeb księgowych jest wiele...
KSIĘGOWOŚĆ
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie pełnych ksiąg handlowych;
 • prowadzenie ewidencji VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczenia inwestycji (w tym również inwestycji w obcym środku trwałym);
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym (deklaracje VAT, CIT, PIT i inne);
 • kontrola bieżąca rozrachunków;
 • rozliczenia transakcji wewnątrzunijnych, transakcji eksportowych i importowych;
 • przygotowywanie wszelkiej korespondencji z Urzędem Skarbowym (aktualizacja NIP/VAT), w tym wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla podatnika;
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • przygotowywanie raportów finansowych według indywidualnych potrzeb klienta;
 • rozliczenia opłat środowiskowych;
 • sprawozdawczość do GUS, NBP i urzędów administracji państwowej.
KADRY I PŁACE:
 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowo – płacowej (kartoteki osobowe pracowników, listy płac, kartoteki płacowe pracowników, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, zaświadczenia, PFRON, ZFŚS, itp.);
 • rozliczenia z ZUS (wszystkie dokumenty rozliczeniowe i zgłoszeniowe);
 • przygotowywanie wszelkiej korespondencji z ZUS;
 • reprezentowanie podatnika przed ZUS w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem.
USŁUGI DODATKOWE:
 • opracowywanie i aktualizacja polityki rachunkowości;
 • opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania;
 • INTRASTAT;
 • ewidencja magazynowa;
 • fakturowanie;
 • windykacja należności (monit);
 • przygotowywanie wniosków (rejestracja/zmiana) do KRS;
 • obsługa administracyjno-biurowa.
SZYBKI KONTAKT
PODATNIKU PAMIĘTAJ!
NOWOROCZNE CIĘCIE ULG PODATKOWYCH

Nowy 2013 rok będzie bogatszy o zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rządu i na podstawie opublikowanej już [...]
Czy podatnik, który wystawia faktury VAT w formie papierowej może ich kopie przechowywać w formie elektronicznej na dyskach CD? TAK. Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu [...]  więcej...
Kiedy podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług? Zgodnie z art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pod [...]  więcej...